Gedragsregels TTV Torenstad

 

( vastgesteld januari 2016)

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong) volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

 

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze kaderleden, commissieleden, trainers, begeleiders en leden een allesomvattende gedragscode opgesteld. Onderstaand is deze groep als begeleider samengevat.

 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen een jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan een jeugdlid te bejegenen op een wijze die het jeugdlid in zijn waardigheid aantast. Hieronder valt onder andere het maken van discriminerende, kleinerende of (seksueel) intimiderende opmerkingen en / of gedragingen. 

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is. Het lid / vrijwilliger ontvangt het jeugdlid niet bij hem thuis. 

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen leden / vrijwilligers en jeugdleden tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

5. De begeleider mag het jeugdlid niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

6. De begeleider zal tijdens activiteiten, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden. 

7. De begeleider heeft de plicht het jeugdlid naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.

8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode of bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij / zij verplicht hiervan melding te maken bij een door het bestuur aangewezen persoon.

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im) materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.