Huisregels

 

Rookverbod

 • In de gehele accommodatie is een rookverbod van kracht.

Gebruik accommodatie en materialen:

 • Het gebruik van de accommodatie is geheel voor eigen risico. TTV Torenstad stelt zich dan ook nimmer aansprakelijk voor enigerlei door enige gebruiker geleden schade.
 • TTV Torenstad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door diefstal van persoonlijke eigendommen. Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter.
 • Gevonden voorwerpen worden 3 maanden bewaard. 
 • De leden van TTV Torenstad zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de accommodatie en materialen. Dit verwachten wij ook van onze gasten.
 • Tafels mogen uitsluitend worden opgesteld door 2 personen, dit om eventuele schade te voorkomen.
 • Laat balletjes niet rondslingeren, maar doe deze terug in de daarvoor bestemde houders. 
 • De zaal dient schoon en representatief te blijven. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Vanzelfsprekend neemt men de moeite om rondslingerend afval op te ruimen, ook als het door een ander is achtergelaten.
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee te nemen in de speelzalen.
 • Het is niet toegestaan om drinkflesjes op de speelvloer te plaatsen. 
 • Etenswaren dienen - bij voorkeur - in de kantine gebruikt te worden.
 • Eventuele gebreken aan materialen of accommodatie kunt u doorgeven aan het bestuur of de beheer- en onderhoudscommissie.

Kantineregels
TTV Torenstad heeft haar eigen regels voor het gebruik van de kantine. De onderstaande regels dienen dan ook nageleefd te worden:

 • Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar ( Nix is de afspraak )
 • Er wordt geen alcohol verkocht zolang er uitsluitend jeugdwedstrijden bezig zijn.
 • Op rekening consumeren is niet toegestaan.
 • De in de kantine vermelde openingstijden mogen niet worden overschreden.
 • Het geluidsniveau moet binnen redelijke perken blijven; voorkomen moet worden dat spelers hinder ondervinden.
 • Alle aanwijzingen van de bardienstvrijwilliger moeten worden opgevolgd, er wordt niet over de gegeven aanwijzingen gediscussieerd.
 • Op de naleving van de kantineregels wordt toegezien door alle leden die hierin gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen.